พระราชวงศ์จักรี
กับวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรม

          เราคนไทยก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นด้วยสติและ เหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์และความสุขของ ประเทศชาติและประชาชน ขอพระบารมีแห่ง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้อง คุ้มครองรักษาและให้ขวัญกําลังใจ ต่อทุกท่านถ้วนหน้า ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศ และชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
การดำเนินชีวิต
วัฒนธรรม
ศาสนา
โฮโลแกรม