นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เทิดไทองคราชันยขจรไกลทั่วหล้า
“รา ยอ กี ตอ” ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษานราธิวาส ได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โซน

เกม

โมเดล