ฝนหลวง

          พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ทรงมีพระราชดำริใน การคิดค้นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหา ความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็น โครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน