ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

          เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรภาคใต้ ทรง พบว่าที่ดินจำนวนมากมีสภาพเป็นพรุ มีคุณภาพต่ำ จึงพระราชทาน พระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯขึ้น เมื่อ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง และพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่พรุ เพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งแสวงหาแนวทางและวิธี การพัฒนา ทั้งทางด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการเกษตร อุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จให้พื้นที่อื่นๆ